Śmierć Ubezpieczonego

Aby zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe wybierz jedną z poniższych możliwości:

Dokumenty prześlij na adres:
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji, poinformujemy Cię, jakie dodatkowe dokumenty są wymagane do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

Należne świadczenie zostanie wypłacone w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Gdyby, z zachowaniem należytej staranności, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w powyższym terminie, świadczenie będzie wypłacone w terminie 14 (czternastu) dni od wyjaśnienia tych okoliczności.